Profilering

Om man skall se över företagets engagemang i välgörande verksamheter kan man med fördel göra en sådan utvärdering med marknadsföringsglasögon och använda samma principer som man skulle använda i en framgångsrik marknadskampanj. Genom att ställa nyckelfrågor kan man maximera de resultat man har som mål med den filantropiska satsningen.

Produkt: Det är mycket viktigt att företaget internt är insatt i de olika komponenterna i det filantropiska programmet och hur det skall fungera i praxis. Det bör finnas en tydlig och nedskriven programförklaring för engagemanget. Dessutom skall det vara tydligt vilka specifika mål ledningen har som kan stödja den överordnade strategiska planen för företaget. Därutöver bör man koncist sammanfatta varje program och beskriva hur dessa visar en röd tråd som leder till företagets helhetsmål. Företaget policys, tillvägagångssätt, interna och externa riktlinjer för hur man tar beslut om den filantropiska satsningen bör belysas.

Pris: Det är ofta gynnsamt att utföra en investeringsanalys för att bättre förstå vilka realistiska förväntningar man kan ha på resultatet; PR möjligheter och annan profilering. Filantropa utför löpande benchmarkstudier för att bedöma och jämföra klimatet i företagsgivandet. Det är viktigt att titta på alla relaterade kostnader för det filantropiska programmet såsom personal och material samtidigt som man försöker värdera fördelarna som till exempel motivation av personal, ökat antal kunder, fördjupad kundkontakt och förbättrad image och renommé.

Plats: I planeringen av det filantropiska programmet bör man identifiera i vilka geografiska områden programmet skall lokaliseras - skall det verka både i Sverige och internationellt? Skall programmet implementeras olika i varje område och hur vill man i så fall koordinera skilda implementationsstrategier för varje område? När programmet beskrivs på företagets hemsida och andra externa kanaler bör budskapet målgruppanpassas. Vad som är viktigt för en publik att förstå kan vara annorlunda än för en annan. Man bör även ta ställning till om hur proaktivt företaget skall vara i sin ambition att främja programmet och eventuellt hålla låg profil vid andra tillfällen.

Profil: Ett framgångsrikt sätt att profilera sitt filantropiska program är att ge det viss typ av "branding"; titel, logotyp, grafisk profil, mm. Man kan ge programmet en tydlig identitet som relaterar till företagets vision, affärsidé eller produkt. Detta kan kallas en filantropisk signatur. En grafisk profil kan ge företaget material till exempelvis mediakits, personalaktiviteter, utåtriktade aktiviteter och hemsida. Företag väljer ofta sådana "signaturer" för sina program eftersom dessa ger bra resonans och bättre förståelse för vad programmets syfte är - både för personal, kunder och allmänhet. I syftet att ha ett samlat och klart budskap om programmet som kan genomsyra mottagares uppfattning om företagets engagemang är det viktigt att man utvecklar ett format för utskick som kan göras från alla håll i företagets divisioner. Detta gör att man har bättre kontroll över både budskap och metod. Att ledningen tar personlig del i programmet är också viktigt för att ingjuta förtroende för programmet. Vecko- eller månadsvis kan ledningen skriva tankar om och mål för programmet till företagets intranät och till externa källor. Självklart arbetar man parallellt med mottagarorganisationer för att få uppdaterad information om fältprojekt så att man utåt löpande kan följa resultatet av satsningen.

Filantropas kunder väljer om de vill använda egen marknadsföringspersonal och andra resurser när företaget skall lansera profilering av verksamhetens satsning på filantropi. Filantropa är behjälplig med marknadsplanering och kan assistera med att söka andra marknadsföringskanaler. Filantropa samarbetar med de i personalen som företaget utser som resurspersoner, inom ledningen, marknadsföring och PR, med syfte att ge struktur och fokus åt företagets filantropiska program och att få programmet marknadsfört på ett effektivt och kreativt sätt som förstärker företagets image, främjar filantropi i samhället generellt och demonstrerar samhällsengagemang.