Filantropi i Sverige

Sveriges ideella sektor har historiskt sett haft kyrkan som bas och hade som syfte att ge omsorg åt den åldrande befolkningen, barn och de fattiga. Efter reformationen ändrade man fokus till utveckling och stöd till sjukhus, universitet och vetenskaplig forskning. Sveriges välfärdsstat har sedan andra världskrigen utvecklats i stadig takt och är idag en stark samhällstillgång.

Sverige karakteriseras av ett betydelsefullt regerings- och myndighetsinflytande och en signifikant grupp religiösa organisationer. Utöver dessa finns det många icke-religiösa ideella organisationer som arbetar för allmänintressen. Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) bildades för att givare skall kunna ha bättre kontroll av insamlingar bland allmänheten.

Syften med SFIs kontroll är att insamlingar för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. SFI har för närvarande totalt 523 kontrollinnehavande organisationer registrerade. SFI har ingen information om hur många organisationer som står utanför SFIs kontroll.

Nära 50 procent av Sveriges befolkning deltar i någon form av givande - antingen som frivillig eller bidragande med direkt ekonomiskt stöd. Intäktsfördelning till ideella organisationer från privatpersoner år 2003 blev 45 procent av allt givandet. Medel från myndigheter och organisationer utgjorde 34 procent och 21 procent från övriga håll. Totalt insamlat från allmänheten år 2003 var 3,7 miljarder (ingen information finns tillgänglig rörande 2004).

Sverige har ungefär 1600 olika fonder och stiftelser. Vissa av dessa är kontrollerade av stora företag. Regeringen har möjligheten att välja en styrelseledamot till vissa av fonderna i syftet att upprätthålla öppenhet och social ansvarighet. Det finns ett litet antal svenska företag som stödjer ideella organisationer genom engångssatsningar i specifika projekt. Det mest vanliga ekonomiska stödet till ideella organisationer handlar om punktinsatser som inte bär med sig någon kontinuitet varken för företagets eller organisations löpande behov.